Skip to main content

Convocator Congres UNPIR 2019

În temeiul art. 54 alin.(2) din O.U.G. nr.86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare şi art.25 din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă(r5), Consiliul naţional de conducere

CONVOACĂ

Congresul U.N.P.I.R. în ziua de sâmbătă, 11 mai 2019, ora 16.00, la Palatul Ştirbey (Buftea), cu următoarea ordine de zi:

  1. Raportul de activitate şi de gestiune al Uniunii pentru anul 2018;
  2. Raportul Comisiei de cenzori pentru anul 2018;
  3. Raportul Instanţei Superioare de Disciplină pentru anul 2018;
  4. Proiectul planului de activitate pentru intervalul 2019-2020;
  5. Ratificarea Hotărârii ARP privind aprobarea situaţiilor financiare pentru exerciţiul 2018, descărcarea de gestiune şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Uniunii pe anul 2019;
  6. Ratificarea hotărârii ARP privind aprobarea situaţiilor financiare pentru exerciţiul 2018, descărcarea de gestiune şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al INPPI pe anul 2019;
  7. Propuneri de completare a Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă (r5);
  8. Adoptarea unor hotărâri ale Congresului;
  9. Diverse.

La Congres participă membrii Consiliului naţional de conducere al Uniunii, membrii consiliilor de conducere ale filialelor Uniunii şi ai instanţelor locale de disciplină, membrii Instanţei superioare de disciplină, ai comisiei centrale de cenzori, precum şi delegaţii desemnaţi de Adunările generale ale filialelor judeţene şi a municipiului Bucureşti în conformitate cu art.23 alin.(1) din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă (r5).

Congresul este legal constituit în prezenţa majorităţii membrilor prezenţi fizic sau mandataţi, un delegat la congres putând fi mandatat de maximum trei delegaţi desemnaţi de Adunarea generală a aceleiaşi filiale în conformitate cu art.26 alin.(1) din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă (r5).

Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării congresului, acesta este convocat, în aceeaşi locaţie, pentru data de 11 mai, ora 16.30, hotărârile urmând a fi luate de majoritatea simplă a membrilor prezenţi.