Skip to main content

Curtea Constituțională: Hotărâre privind aplicarea procedurii de citare prin publicitate și prin Buletinul Procedurilor de Insolvență în procedura în fața Curții Constituționale

În Monitorul Oficial nr. 0507 din 2020 a fost publicat Actul nr. 13 din 02 Iunie 2020, emis de către Curtea Constituțională, privind aplicarea procedurii de citare prin publicitate și prin Buletinul Procedurilor de Insolvență în procedura în fața Curții Constituționale.

Documentul poate fi descărcat aici (click).

Redăm mai jos textul documentului: 

Hotărârea nr. 13/2020 privind aplicarea procedurii de citare prin publicitate și prin Buletinul Procedurilor de Insolvență în procedura în fața Curții Constituționale

În vigoare de la 15 iunie 2020
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 507 din 15 iunie 2020. Formă aplicabilă la 16 iunie 2020.
 

În temeiul dispozițiilor art. 6, art. 9 alin. (1), art. 14, art. 50 și ale art. 51 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 4 alin. (1) lit. q) și alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Curții Constituționale, adoptat prin Hotărârea Plenului Curții Constituționale nr. 6/2012,

având ca situație premisă numărul mare de părți, având calitatea procesuală de părți civile/părți responsabile civilmente, precum și de persoane vătămate, cu domiciliul cunoscut, care urmează a fi citate în două cauze aflate pe rolul Curții Constituționale, respectiv Dosarul nr. 723D/2018 și Dosarul nr. 1.376D/2018, precum și în considerarea procedurii de citare aplicate față de aceleași părți și persoane vătămate în fața instanței de judecată care a sesizat Curtea Constituțională în respectivele cauze,

în considerarea faptului că pe rolul Curții Constituționale se află, la data prezentei, un număr de 826 de dosare având ca obiect al excepției de neconstituționalitate, în principal, dispoziții ale art. 1691 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, dosare în care criticile de neconstituționalitate formulate au, prin natura conținutului lor similar, caracter repetitiv și care însumează un număr mare al părților ce urmează a fi citate,

având în vedere că Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare, reglementează, prin norme speciale, procedura de citare prin Buletinul Procedurilor de Insolvență,

ținând seama, pe de o parte, de imperativul asigurării tuturor garanțiilor procesuale specifice procedurii în fața Curții Constituționale - oralitate, publicitate, contradictorialitate, exercitarea dreptului la apărare și a dreptului la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil -, precum și, pe de altă parte, de necesitatea bunei administrări a activității Curții Constituționale, în sensul instituirii unor mijloace procedurale de citare compatibile cu jurisdicția și procedura specifice Curții Constituționale,

observând regulile privind procedura de citare prin publicitate stabilite de dispozițiile art. 167 din Codul de procedură civilă, aplicabile procedurilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești în sensul art. 126 alin. (1) din Constituție și având drept finalitate apărarea drepturilor subiective ale persoanelor,

întrucât condiționările impuse pentru aplicarea acestui text legal în privința procedurii de citare prin publicitate vizează în mod direct procedura în fața instanțelor judecătorești, constatând că, potrivit art. 30 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constituțională are obligația de a înștiința părțile în vederea luării la cunoștință a termenului de judecată la care se judecă excepția de neconstituționalitate,

luând în considerare faptul că excepția de neconstituționalitate este o excepție de ordine publică, prin mijlocirea căreia nu se dispune cu privire la drepturile subiective ale părților implicate în procedura în fața Curții Constituționale, aceasta verificând, exclusiv, conformitatea legilor sau ordonanțelor, după caz, cu Constituția, precum și caracterul general obligatoriu al deciziilor Curții Constituționale, conform art. 147 alin. (4) din Constituție,

având în vedere că procedura jurisdicțională prevăzută de Legea nr. 47/1992 se completează cu regulile procedurii civile, în măsura în care ele sunt compatibile cu natura procedurii în fața Curții Constituționale, iar compatibilitatea se hotărăște exclusiv de Curte,

având în vedere că sfera de aplicare a dispozițiilor art. 167 din Codul de procedură civilă este determinată de natura procedurii în fața instanțelor judecătorești și, luând în considerare diferențele relevate între natura celor două proceduri, se impune o diferență de abordare în privința compatibilității acestui text legal în raport cu procedura în fața Curții Constituționale,

Plenul Curții Constituționale adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Procedura de citare a părților având calitatea procesuală de părți civile/părți responsabile civilmente, precum și a persoanelor vătămate, cu domiciliul cunoscut, din dosarele Curții Constituționale nr. 723D/2018 și nr. 1.376D/2018 se îndeplinește direct prin publicitate, la ușa sediului Curții Constituționale și pe pagina de internet a instituției, potrivit dispozițiilor art. 167 alin. (1) partea finală, alin. (2) teza întâi partea întâi și a doua și alin. (4) din Codul de procedură civilă, care se aplică în mod corespunzător.

Art. 2. - Procedura de citare a părților din dosarele Curții Constituționale care, prin obiectul excepției de neconstituționalitate, vizează, în principal, dispoziții ale art. 1691 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, se îndeplinește direct prin publicitate, la ușa sediului Curții Constituționale și pe pagina de internet a instituției, potrivit dispozițiilor art. 167 alin. (1) partea finală, alin. (2) teza întâi partea întâi și a doua și alin. (4) din Codul de procedură civilă, care se aplică în mod corespunzător.

Art. 3. - Procedura de citare a părților din dosarele Curții Constituționale care, prin obiectul lor, vizează excepții de neconstituționalitate a Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență sau dispoziții ale acesteia, în care instanțele judecătorești, în considerarea obiectului cererilor în care au fost ridicate excepțiile, au procedat/procedează la citarea prin Buletinul Procedurilor de Insolvență, se efectuează prin Buletinul Procedurilor de Insolvență, potrivit dispozițiilor art. 42 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta hotărâre privește atribuția Curții Constituționale prevăzută de art. 146 lit. d) teza întâi din Constituție, circumscriindu-se exclusiv acesteia.

Art. 5. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această hotărâre a fost adoptată, cu unanimitate de voturi, de Plenul Curții Constituționale în ședința din data de 2 iunie 2020, cu participarea domnului Valer Dorneanu, președintele Curții Constituționale, Cristian Deliorga, Marian Enache, Daniel Marius Morar, Mona-Maria Pivniceru, Gheorghe Stan, Livia Doina Stanciu, Elena-Simina Tănăsescu și Varga Attila, judecători.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
prof. univ. dr. VALER DORNEANU

București, 2 iunie 2020.
Nr. 13.