În temeiul art. 54 alin.(2) din O.U.G. nr.86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul naţional de conducere

CONVOACĂ

Congresul U.N.P.I.R. în ziua de vineri, 22 septembrie 2017, ora 09.30 în Bucureşti, Hotel Marriott, cu următoarea ordine de zi:
1. Raportul de activitate şi de gestiune al Uniunii;
2. Raportul Comisiei de cenzori;
3. Raportul Instanţei Superioare de Disciplină;
4. Proiectul planului de activitate pentru intervalul 2017-2018;
5. Ratificarea Hotărârii ARP privind aprobarea situaţiilor financiare pentru exerciţiul 2016 şi descărcarea de gestiune;
6. Ratificarea hotărârii ARP privind aprobarea bugetul de venituri şi cheltuieli al Uniunii pe anul 2017;
7. Propuneri privind modificarea şi completarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă;
8. Adoptarea unor hotărâri ale Congresului;
9. Diverse.

La Congres participă membrii Consiliului naţional de conducere al Uniunii, membrii consiliilor de conducere ale filialelor Uniunii şi ai instanţelor locale de disciplină, membrii Instanţei superioare de disciplină, ai comisiei centrale de cenzori, precum şi delegaţii desemnaţi de Adunările generale ale filialelor judeţene şi a municipiului Bucureşti în conformitate cu art.23 alin.(2) din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă (r3).

Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării congresului, acesta este convocat, în aceeaşi locaţie, pentru data de 22 septembrie.